top of page

Budskap fra Pleiadene, desember 2021

(Norwegian version further down on the page) Beloved souls on Earth.


This is a message to your from us, the Pleiadians. We are holding you wrapped in a blanket of healing comfort. The trials you go through now might be painful, but they are releasing you from what has been. There is a move, a great shift, in the energies around you and within you at this time. Move with care. Move slowly. Take your time. It is your time. Sleep and rest as much as your body needs to. Can't sleep? Many of you have been going on a high drive for a long time. Winding down is happening, if you allow it. It is like stopping a train, it takes a few meters for the brakes to slow the train down. Don't rush. We are telling you and repeating this: take your own time.You might feel like there are certain factors that needs your rapid attention. What happens if you don't? Feel into that question. What happens if you don't stress, rush or over-deliver? Is it possible that the people concerned could find other solutions? We say yes. For the most part.


We are the sisters of mercy, we are the sisters who have followed you on earth since the day you arrived. Now is the time for you to have mercy on yourselves, mercy on your own hearts. You have fought battles that are uncomprehensible in other realms of the universe. To stand in a physical body and face the energies and the turmoil through the years here on earth, it took a lot of courage and a lot of love. You have that. A whole lot of courage and a whole lot of love. Now turn those assets in your own favour. Have the courage to love yourselves. Immensely. Firstly. There is a shift from the sacrificial culture to a culture of freedom now. You might feel lost at first. Feel like you have "lost" your purpose, which was serving others. We are telling you, you will still serve, but you will serve through setting your own health, wealth and grace first. You will start to have fun (we can see that some of you can't quite catch that yet:-) You will take better care of your bodies. You will start to thrive. And for every person who breaks free from the imaginary shackles of your former purpose, the new energies grow stronger and the old grid crumbles more and more.


Every power place in the world is now lighting up more than ever. The crystals in the mountains, the crystalline structures within you are all activated like antennas vibrating with the new frequencies. Release all that you can. Let go of all luggage that weighs you down. Cry, sleep, rinse, bathe, scream, breathe, speak, write, dance, walk, be in silence; anything that lets you give up the baggage that has now passed it's expiry date.

We, the Pleiadians, have another message for you as well. It is a message of great love for you. Be kind. Be kinder. Be even kinder. To yourself and to your fellow man. So many are fighting a battle within their own psyche right now, it is like a birthing process, and many may lash out in pain or confusion. Don't take it personally. We repeat that: do not take this personally. Tension does that to people. The lashing out - it happens, until you give in. Giving in to the love that is holding you, that is singing, that is singing in the universe and getting closer and closer to your ears. A love song of expansion, of freedom, of grace.


We are the Pleiadians, and we have come to tell you that we are here, supporting you, our brothers and sisters, in these times, as always.


With great love,

The Pleiadians.


 

Kjære sjeler på jorden.

Dette er et budskap til deg fra oss, Pleiaderne. Vi holder deg pakket inn i et teppe av trøstende healing. Prøvelsene du går gjennom nå kan være smertefulle, men de frigjør deg fra det som har vært. Det er en bevegelse, et stort skifte, i energiene rundt deg og i deg i denne tiden. Beveg deg forsiktig. Beveg deg sakte. Ta den tiden du trenger. Det er din tid. Sov og hvile så mye som kroppen din trenger. Får du ikke sove? Mange av dere har gått på høygir i lang tid. Nedbremsing skjer, hvis du tillater det. Det er som å stoppe et tog, det tar noen meter før bremsene bremser toget. Ikke skynd deg. Vi sier til deg og gjentar dette: ta deg god tid.

Du kan føle at det er visse faktorer som krever rask oppmerksomhet fra deg. Hva skjer hvis du ikke gjør det? Føl på det spørsmålet. Hva skjer hvis du ikke stresser, skynder deg eller overleverer? Er det mulig at de det gjelder kan finne andre løsninger? Vi sier ja. For det meste.

Vi er barmhjertighetens søstre, vi er søstrene som har fulgt deg på jorden siden den dagen du kom hit. Nå er tiden inne for dere til å ha barmhjertighet med dere selv, barmhjertighet med deres egne hjerter. Du har kjempet kamper som er uforståelige i andre riker av universet. Å stå i en fysisk kropp og møte energiene og uroen gjennom årene her på jorden, det har krevet mye mot og mye kjærlighet. Det har du. En hel masse mot og en hel masse kjærlighet. Vend nå disse egenskapene i din egen favør. Ha mot til å elske deg selv. Mye. Først. Det er et skifte fra en offerkultur til en frihetskultur nå. Du kan føle deg fortapt, i begynnelsen. Du kan føle at du har "mistet" formålet ditt, som var å tjene andre. Vi forteller deg at du fortsatt vil tjene, men du vil tjene gjennom å sette din egen helse, rikdom og nåde først. Dere vil begynne å ha det gøy (vi kan se at noen av dere ikke helt kan fatte det ennå:-) Dere vil ta bedre vare på kroppene deres. Du vil begynne å trives. Og for hver person som bryter seg løs fra de imaginære lenkene til sine tidligere formål, vokser de nye energiene sterkere og det gamle energinettet på jorden smuldrer mer og mer.


Hvert eneste kraftsted i verden lyser nå opp mer enn noen gang. Krystallene i fjellene, og de krystallinske strukturene i deg er alle aktivert, som antenner som vibrerer med de nye frekvensene. Gi slipp på alt du kan. Slipp all bagasje som tynger deg ned. Gråt, sov, gjør renselser, bad, skrik, pust, snakk, skriv, dans, gå, vær i stillhet; alt som hjelper deg å gi fra deg bagasjen som nå har passert sin utløpsdato.

Vi, Pleiaderne, har en annen melding til dere også. Det er et budskap om stor kjærlighet til deg. Vær snill. Vær snillere. Vær enda snillere. Mot deg selv og dine medmennesker. Så mange kjemper en kamp i sin egen psyke akkurat nå, det er som en fødselsprosess, og mange kan lange ut ut i smerte eller forvirring. Ikke ta det personlig. Vi gjentar det: ikke ta dette personlig. Spenning gjør det med folk. Det at du angriper noen omkring deg – det skjer, helt til du gir etter. Å gi etter for kjærligheten som holder deg, som synger, som synger i universet og som kommer nærmere og nærmere dine ører. En kjærlighetssang om ekspansjon, om frihet, om nåde.

Vi er Pleiaderne, og vi har kommet for å fortelle dere at vi er her og støtter dere, våre brødre og søstre, i disse tider, som alltid.


Med stor kjærlighet,

Pleiaderne.

130 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page